ทำความรู้จักกับ “Epigenetic”

ทำความรู้จักกับ “Epigenetic”

หากกล่าวถึงเรื่องการรักษาสุขภาพที่ส่งผลดีต่อร่างกายอย่างแท้จริงแล้ว เราควรทำความรู้จักกับร่างกายของตนเองว่าเหมาะสมกับวิธีการรักษาสุขภาพแบบใด เนื่องจากร่างกายของมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน ความต้องการ ความขาดแคลน หรือความเสี่ยงต่าง ๆ ก็ต่างกัน ดังนั้น การปรับพฤติกรรมดูแลสุขภาพให้เข้ากับสภาพร่างกายของตนเองโดยตรงอาจส่งผลที่ดีมากกว่าการทำพฤติกรรมที่ส่งผลดีโดยทั่วไป ซึ่ง “Epigenetic” เป็นหนึ่งในกลไกที่ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้สำคัญของกระบวนการภายในร่างกาย

อะไรคือ Epigenetic?

Epigenetic คือ กลไกสำคัญที่ทำหน้าที่เปิดปิด และควบคุมการแสดงออกของ DNA ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น หรือแย่ลงได้ผ่านพฤติกรรมการใช้ชีวิต สุขภาพจิต และปัจจัยอื่น ๆ โดยเฉพาะ “ความแก่ชรา” เนื่องจาก Epigenetic จะเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลง และนำไปสู่การเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น

เพราะฉะนั้น การทำความเข้าใจกับ Epigenetic ของตนเอง และพัฒนาให้ดีขึ้นผ่านพฤติกรรมการใช้ชีวิต จะส่งผลอย่างสำคัญในการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และการมีอายุที่ยืนยาวขึ้น

ทำความเข้าใจร่างกายผ่าน Epigenetic Test

หากเราสามารถรับรู้ข้อบกพร่อง หรือความต้องการเฉพาะของร่างกายตนเองได้ การรักษาสุขภาพจะส่งผลลัพธ์ที่ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Epigenetic Test” เป็นการทดสอบเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับ Epigenetic ของตัวเราเองว่าเป็นไปในทางที่ดี หรือแย่อย่างไร และควรปรับปรุงด้วยวิธีใดเพื่อให้สุขภาพภายในโดยรวมดีขึ้น รวมทั้งยังบอกความเสี่ยงต่อการเกิดโรค เพื่อการรับมือป้องกัน และรักษาได้อย่างเท่าทันอีกด้วย

Epigenetic เป็นกลไกภายในร่างกายที่สามารถฟื้นฟูให้กลับมาในระดับที่ดีได้ ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพที่ดีขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน หากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ก็จะสะท้อนถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นโรค หรือความผิดปกติ เพราะฉะนั้น การควบคุม Epigenetic ด้วยพฤติกรรมที่ดีตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เช่น รับประทานสารอาหารที่เหมาะสมกับความต้องการ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดความเครียด และหลีกเลี่ยงมลพิษ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความผิดปกติของร่างกาย และทำให้อายุยืนยาวขึ้นจากภายใน จึงเป็นหนึ่งในกระบวนการรักษาสุขภาพที่ควรหันมาให้ความสนใจ

Reference

Epigenetic Thailand. (2 กุมภาพันธ์ 2567). 🧬Epigenetics คืออะไร ❓.

https://www.facebook.com/photo?fbid=122126655968099408&set=pcb.122126653922099408

Relate Article