Biological Age

Biological Age คือ “อายุทางชีวภาพ” หรืออายุของอวัยวะ และเซลล์ต่าง ๆ ภายในร่างกายของเรา ซึ่งมีความแตกต่างจาก Chronological Age (อายุตามปีเกิด) เนื่องจากอายุทางชีวภาพนั้นไม่ได้ถูกนับจากเพียงแค่ปีที่เราเกิดจนถึงปัจจุบัน แต่เป็นการวัดอายุของร่างกายโดยรวมว่ามีความแก่ หรือเด็กเพียงใด ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน การกิน การนอน รวมไปถึงด้านสุขภาพจิต

หากเราใช้ร่างกายของเราหนักเกินไป เช่น นอนน้อย รับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ Biological Age อาจสูงกว่าอายุจริงไปมาก ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรังต่าง ๆ สูง

หลักการทำงานของ Biological Age

การตรวจ Biological Age สามารถทำได้โดยการตรวจเลือดของผู้เข้ารับบริการเพื่อวัดอายุทางชีวภาพ และค่าความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยหลังจากได้รับผลลัพธ์อายุทางชีวภาพแล้ว แพทย์จะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการฟื้นฟู และปรับพฤติกรรมในการลดอายุทางชีวภาพเพื่อยืดความแข็งแรงของร่างกาย และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ ของผู้เข้ารับบริการ

Biological Age เหมาะกับใคร?

 • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจประเมินอายุจริงของตนเอง
 • ผู้ที่ต้องปรับการรักษาสุขภาพให้เหมาะสมกับอายุจริงของตนเอง
 • ผู้ที่มีร่างกายไม่แข็งแรง หรือป่วยง่าย
 • ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือโรคเรื้อรัง
 • ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทำลายสุขภาพเป็นประจำ

พฤติกรรมที่ส่งผลให้อายุทางชีวภาพสูงเกินไป

 • การรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย เช่น อาหารหวาน มัน เค็ม
 • รับประทานผัก และผลไม้น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสม
 • ขาดการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 • การมีความเครียดเรื้อรัง ไม่สามารถจัดการความเครียดได้
 • การดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ในปริมาณมากเป็นประจำ
 • การนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ นอนดึก หรือนอนน้อย
 • การมีน้ำหนักตัวที่ไม่เหมาะสม
 • การอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น มีมลพิษทางอากาศ

ข้อดีของ Biological Age

 • ขั้นตอนการทดสอบมีความสะดวก 
 • สามารถทำให้เราทราบถึงอายุจริงของร่างกายตนเอง
 • สามารถนำอายุทางชีวภาพไปช่วยปรับวิธีการรักษาสุขภาพให้เหมาะสมขึ้น
 • ทำให้ทราบถึงความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ
 • ทำให้ทราบว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ผ่านมาดีต่อสุขภาพหรือไม่
 • ได้รับคำแนะนำด้านการรักษาสุขภาพที่เหมาะสมกับอายุทางชีวภาพ

ข้อจำกัดของ Biological Age

 • เป็นการวัดอายุจริงของร่างกายเพื่อคำนวณความเสี่ยงของปัญหาด้านสุขภาพ ไม่สามารถระบุโรคที่มีความเสี่ยงได้อย่างละเอียดเจาะจง
 • หากต้องการประสิทธิภาพสูงสุด ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพแบบเฉพาะเจาะจงในด้านอื่น ร่วมด้วย

ข้อแนะนำในการเข้ารับบริการ

 • ก่อนเข้ารับบริการควรเตรียมพร้อมสำหรับการเจาะเลือดเพื่อตรวจ
 • เมื่อได้ผลลัพธ์การตรวจแล้ว ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์
 • หากมีอายุทางชีวภาพที่ต่ำกว่าอายุตามปีเกิด ควรรักษาพฤติกรรมการใช้ชีวิตโดยรวมไว้ และดูแลรักษาสุขภาพสม่ำเสมอเพื่อรักษาร่างกายให้ดูอ่อนกว่าวัยอย่างต่อเนื่อง
 • หากมีอายุทางชีวภาพเท่ากับอายุตามปีเกิด ควรลดพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่ดี และเพิ่มการรักษาสุขภาพให้มากขึ้นเพื่อปรับให้อายุทางชีวภาพลดน้อยลง
 • หากมีอายุทางชีวภาพที่สูงกว่าอายุตามปีเกิด ควรปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพโดยรวม รวมถึงเร่งรักษา และฟื้นฟูสุขภาพเพื่อลดอายุทางชีวภาพ และลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคลง

แนวทางการลดอายุทางชีวภาพให้อยู่ในระดับที่ปกติ

 • ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 • รับประทานอาหารอย่างสมดุล เน้นผัก ผลไม้ และหลีกเลี่ยงอาหารที่ส่งผลเสียต่อร่างกาย
 • รักษาน้ำหนักให้อยู่ในระดับที่สมดุล
 • พยายามจัดการความเครียด
 • มีส่วนร่วมกับสังคม และเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ
 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
 • งดสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมาก
 • เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี

Biological Age หรืออายุทางชีวภาพ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดความสมดุลสุขภาพร่างกายของเรา รวมถึงประเมินความเหมาะสมของวิธีการรักษาสุขภาพในปัจจุบันของแต่ละบุคคล โดยเมื่อค่าอายุทางชีวภาพสูงกว่าอายุจริงจะสามารถประเมินได้ว่าร่างกายของเรากำลังมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับอายุ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน กลุ่มโรค NCDs อื่น ๆ

ที่ V Precision Clinic ให้ความสำคัญกับการดูแลร่างกายเฉพาะบุคคล โดยหลังจากเข้ารับการทดสอบจะได้รับคำแนะนำด้านสุขภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละท่านโดยละเอียด และส่งผลดีต่อร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตรวจอายุทางชีวภาพ ราคา 2,999 บาท

Reference

Sharon Basaraba. (13 February 2023). Chronological vs. Biological Age. Verywell health.

https://www.verywellhealth.com/what-is-chronological-age-2223384

โปรแกรมอื่นๆ